REGULAMIN

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1 Kontakt ze sklepem za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej: kontakt@girlandyzarowkowe.pl

– telefonicznie pod +48510298712 lub +48798916262

– pisemnie pod adresem ul. Wołczyńska 50, 60-167 Poznań

1.2 Definicje:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 221 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny)

3. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

4. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

5. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Sklep Internetowy www.girlandyzarowkowe.pl (dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.girlandyzarowkowe.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Strona – Usługodawca lub Klient.

10. Produkt– rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)., zawierana pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty. Sprzedaż ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

12. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu.

13. Usługodawca, Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.girlandyzarowkowe.pl prowadzony jest przez Filipa Wojsznisa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BROMO Filip Wojsznis wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Janickiego 2/2, 60-542 Poznań, NIP 7811818399, REGON 362340830.

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

15. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

16. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 Sprzedający zapewnia Klientowi korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu.

2.2 Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT w wysokości 23%. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

– Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

– Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

– Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Dane do przelewu:

Filip Wojsznis, ul. Janickiego 2/2, 60-542 Poznań,

Numer konta mBank: 21 1140 2004 0000 3402 8059 8479

– Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

– przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

– odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wołczyńska 50, Poznań po uprzednim umówieniu daty i godziny odbioru.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

– w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

– w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Konsument na podstawie art. 27 Prawa Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i 34 ust. 2 i art.35 Prawa Konsumenckiego.

6.2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego towaru.

6.3. Kupujący może poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży mailowo na adres: kontakt@girlandyzarowkowe.pl .

6.4. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia na e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu.

6.5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiazań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwykły zarząd oznacza, iż Konsument może przesłany towar odpakować , sprawdzić wytrzymałość, przymierzyć, itp. Nie powoduje to zmiany towaru, a po ponownym zapakowaniu nadaje się do dalszej odsprzedaży. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy bedącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cechy i funkcjonowania rzeczy. Oznacz to, że Konsument ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Konsument nie może normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

6.6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastapić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.7. Towar powinien być zwrócony nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy na adres: Filip Wojsznis, ul. Wołczyńska 50, 60-167 Poznań lub przekazany osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem 14 dni lub przesłanie potwierdzenia wysłania towaru.

6.8.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ( czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

6.9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa Konsumenckiego.

6.10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta to może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych przepisami prawa zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:

– telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 510 298 712 lub +48 798 916 262

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@girlandyzarowkowe.pl

7.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002 nr 144, poz.1204 ze zm), ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ( Dz.U. 2014 r. poz.827 ze zm).

8.2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.